Gå tillbaka

Svensk advokat i Marbella

Till det soliga Marbella och Costa del Sol har det under årens lopp sökt sig en betydande mängd svenskar, som antingen delvis eller på heltid bor och har slagit sig ned i paradiset. Detta innebär att ett behov växt fram för en marknad med svenskspråkiga tjänster, inte minst för juridisk rådgivning på svenska inom framförallt fastighetsrätt, bolagsrätt, skatterätt och familjerätt. Juridik är ett område som ofta kan kännas svårbegripligt och komplicerat, och befinner man sig i ett främmande land där man inte behärskar språket kan möjligheten att få biträde av någon som talar ens eget modersmål kännas tryggt.
När man är ute efter att få hjälp med rättslig vägledning är det oftast två huvudsakliga yrkestitlar som man stöter på: jurist respektive advokat. Även om de i mångt och mycket kan arbeta med precis samma ämnen och erbjuda precis lika kompetent biträde, finns det ändå några viktiga skillnader mellan begreppen.

Jurist

När man talar om jurister så åsyftar man oftast någon som tagit en juristexamen vid universitetet. I Sverige är Juristprogrammet 9 terminer, eller 4,5 år, varefter man avlagt examen och därefter kallas jurist (de som påbörjade sin utbildning före den 1 juli 2007 kallades efter avlagd examen jur. kand., ett begrepp som levt kvar även om den officiella examenstiteln bytt namn).
Viktigt att ha i åtanke är dock att jurist inte är en skyddad titel, utan i princip kan användas av vem som helst. Personen behöver varken ha en juristexamen eller ens ha studerat juridik på universitetet, även om detta oftast är fallet.

Advokat

För att bli advokat måste man dels avlägga juristexamen på ett universitet, och dels ha antagits som ledamot av Sveriges Advokatsamfund. För att kunna antas som ledamot måste man efter avlagd examen ha minst tre års kvalificerad arbetslivserfarenhet som biträdande jurist på en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå. För att ansökan om inträde i samfundet ska beviljas krävs det dessutom att man uppfyller vissa lämplighetskrav, bland annat att ha en ordnad ekonomi, vara redbar (pålitlig, hederlig och ansvarsfull) och i övrigt lämplig för advokatyrket.
Sveriges Advokatsamfund har en utlandsavdelning för de ledamöter som har sin verksamhet förlagd utanför landet. Ofta talar dessa advokater språket i det land de är verksamma och besitter kunskap om landets rätt. De kan även vara ledamöter i verksamhetslandets samfund, eftersom det inte finns något hinder mot att vara medlem i mer än ett advokatsamfund. Även om dessa ledamöter bedriver sin verksamhet i utlandet så omfattas de av samma regelverk som sina kollegor i Sverige.

Till skillnad från jurist är advokat en skyddad titel, och enbart den som är ledamot i samfundet får kalla sig advokat eller sin verksamhet för advokatbyrå. Att använda sig av advokattiteln utan att vara ledamot kan i vissa fall vara belagt med böter. Enligt Advokatsamfundet ska titeln fungera som en kvalitetsstämpel, och säkra att ledamöterna arbetar utifrån advokatkårens kärnvärden: oberoende, tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter och klientlojalitet. Advokater har en särskild ställning i rättssamhället, där deras främsta skyldighet är att visa trohet och lojalitet gentemot klienten.

Advokatbyråer är i sina verksamheter skyldiga att följa de advokatetiska reglerna, fastställda både enligt lag och i annan form, och detta innefattar samtliga personer som är anställda på advokatbyrån oavsett om de är advokater eller inte. De advokater som driver en advokatbyrå är ansvariga för att övrig personal såsom biträdande jurister och administrativ personal följer reglerna.

Lagreglerna återfinns framför allt i rättegångsbalken. I rättegångsbalken finns också bestämmelsen om att advokat är den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund. De grundläggande etiska reglerna för advokater i Sverige finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed och i kommentaren till de vägledande reglerna. Regler om advokaters yrkesplikter finns också i samfundets stadgar.

Advokaters skyldigheter enligt lag

I Rättegångsbalkens åttonde kapitel återfinns ett antal regler som styr advokatkårens verksamhet. Utöver kravet på att vara ledamot i advokatsamfundet, framgår det även att advokater ska utföra sina uppdrag i enlighet med god advokatsed, samt att det föreligger tystnadsplikt om det som en advokat får kännedom om inom sitt yrkesutövande. Undantag från tystnadsplikten gäller dock om klienten samtyckt därtill eller om det finns en lagstadgad skyldighet att lämna upplysning. En advokat är också skyldig att hålla pengar och andra tillgångar som tillhör deras huvudmän avskilda från sina personliga tillhörigheter, varför det vanligtvis öppnas ett särskilt klientmedelskonto som regleras av Advokatsamfundets Reglemente.
Advokatväsendet står under tillsyn av advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd, vilka är ansvariga för prövningen av frågor om disciplinära ingripanden mot advokater. En advokat som i sin verksamhet uppsåtligen handlar i strid med lagen eller på annat vis beter sig ohederligt riskerar att i värsta fall uteslutas ur samfundet. I mindre allvarliga fall kan en varning eller erinran meddelas, vilket om det föreligger särskilda skäl kan kombineras med en straffavgift till samfundet.

God advokatsed

I lagen framgår det att advokater ska arbeta i enlighet med god advokatsed, utan närmre förklaring av vad detta innebär. För detta ändamål har därför advokatsamfundet tagit fram sitt ramverk ”Vägledande regler om god advokatsed”, som utförligt ställer upp riktlinjer för advokatens agerande i dennes verksamhet.

Den absolut främsta plikten för en advokat är att visa trohet och lojalitet gentemot sina klienter. Advokaten ska agera som en oberoende rådgivare och tillvarata och företräda klientens intressen. Klienten ska kunna känna fullständig tillit till sin advokat och vara säker på att uppdraget och alla uppgifter hanteras med noggranhet och omsorg.

Utöver den ovannämnda tystdnadsplikten utåt rörande de uppgifter som advokaten tar emot från sina klienter, gäller omvänt en informationsplikt gentemot klienten. Detta innebär att advokaten ska hålla klienterna uppdaterade om vad som sker i uppdraget, samt utan oskäligt dröjsmål besvara de frågor som klienten ställer.

Som ett ytterligare skydd för klienten är advokaten skyldig att ha en ansvarsförsäkring, vilken täcker rena förmögenhetsskador som åsamkas klienten eller tredje man genom fel eller försummelse i yrkesutövandet. Medlemsavgiften till Advokatsamfundet innefattar en basförsäkring, men i reglerna för god advokatsed fastställs det även ett krav om att teckna utökade försäkringar om detta kan anses nödvändigt med hänsyn till den bedrivna advokatverksamheten.

Om det uppstår en situation i ett ärende där advokaten inte kan följa god advokatsed, alternativt är helt oense med klienten om hur ärendet ska drivas, måste samarbetet avslutas. Det kan även förekomma intressekonflikter som gör att en advokat inte kan åta sig ett visst ärende, till exempel om det föreligger jäv gentemot motparten. Om det å andra sidan inte föreligger giltiga skäl till det så får en advokat inte hur som helst frånträda ett uppdrag. Vid frånträdande av uppdrag är advokaten skyldig att ange skälen till detta för klienten, och på dennes begäran lämna skriftligt besked därom. Advokaten skall före frånträdandet om möjligt bereda klienten skälig tid att anlita annan advokat.

Avslutande kommentarer

Som framgår ovan behöver det absolut inte vara någon skillnad på kvaliteten på det arbete som utförs av en jurist respektive en advokat. I de allra flesta fallen har de gått precis samma utbildning, och kan därutöver arbeta med exakt samma saker och besitta likvärdig arbetslivserfarenhet och kompetens.

Det som skiljer dem åt är istället de etiska förhållningsregler som omfattar advokater och advokatbyråer, varigenom titeln fungerar som en garanti för att det anlitade ombudet är förpliktigat att utöva sitt yrke på ett visst sätt. Självklart strävar alla seriösa yrkesverksamma jurister också efter att upprätthålla samma höga standarder, men för en potentiell klient som känner sig osäker kan advokattiteln utgöra en extra försäkran om att dennes ärende och alla uppgifter som hör därtill hanteras i enlighet med de rigorösa regelverk som en advokat har att förhålla sig till.

I egenskap av Svensk-Spansk advokatbyrå arbetar vi på Franke & De la Fuente både i enlighet med de svenska och de spanska reglerna för advokatetik och klientlojalitet. Våra klienter kan därför känna sig trygga med att deras ärenden handläggs i enlighet med samma standarder som upprätthålls av advokater i Sverige respektive Spanien. Vi sätter alltid våra klienters intressen främst, och tar vår tystnadsplikt och klientens förtroende på största möjliga allvar. Vårt mål är att klienten ska känna sig väl underrättad och omhändertagen i alla faser genom hela processen.

Om du är i behov av juridiska tjänster på Costa del Sol, tveka inte att kontakta Franke & De la Fuente för en första kostnadsfri rådgivning!

Författare

Fredrik Werdelin